Splošni pogoji poslovanja

1 Področje uporabe, predmet pogodbe

1.1 Naslednji splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pravne posle podjetja Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, Nemčija (»ponudnik«) s strankami. Splošni pogoji poslovanja veljajo v smislu 13. člena nemškega zakona BGB tudi za potrošnike, če ni izrecno navedeno, da veljajo samo za stranke, ki so podjetja. Potrošnik v smislu 13. člena nemškega zakona BGB je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namen, ki ga pretežno ni mogoče pripisati njeni obrtni ali samostojni poklicni dejavnosti.

1.2 Izrecno ugovarjamo uveljavljanju drugačnih pogojev poslovanja s strani stranke. Ti se upoštevajo le takrat in v tolikšni meri, kolikor smo s tem izrecno izrazili soglasje.

1.3 Ti splošni pogoji poslovanja urejajo ponudnikovo ponujanje storitev in strankino uporabo teh storitev.

2 Predmet pogodbe

Ponudnik na naslovu mautpilot.de upravlja internetni portal za plačevanje časovnih in posebnih cestnin za Avstrijo. To so lahko na primer 10-dnevne, dvomesečne in letne vinjete ali posebne cestnine (npr. za avtocesto Brenner itd.). Predmet pogodbe je uporaba funkcij, ki so ponujene v portalu in priklic podatkov, ki jih je mogoče priklicati s ponujenimi funkcijami.

3 Sklenitev pogodbe

3.1 Z naročilom in sprejemom naročila se sklene pogodba z obveznostjo plačila. Sprejem naročila se zgodi izključno s pripravo ustreznih podatkov s strani ponudnika.

3.2 Predstavljanje blaga in storitev na spletnih straneh ponudnika ne pomeni ponudbe za sklenitev pogodbe, ampak vabilo stranki, da odda ponudbo (invitatio ad offerendum). Šele zaključek postopka naročila v območju »Nakupovalna košara« po vnosu podatkov o stranki s klikom na gumb za naročanje »Zavezujoče naročilo« pomeni pravno zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe s strani stranke (naročilo). Stranka ima do takrat ves čas možnost, da postopek naročanja prekine in izvede popravke. Ponudnik bo sprejem naročila nemudoma potrdil z e-poštnim sporočilom s potrditvijo sprejema. Potrditev sprejema ne pomeni sprejema pogodbe.

3.3 Višina nadomestila se določi glede na ob trenutku naročila na portalu objavljeni cenik.

3.4 Na spletni strani ponudnika prikazana ponudba storitev vsebuje načeloma samo razpoložljivo blago in storitve. Ponudnik si v posameznih primerih pridržuje pravico do preverjanja razpoložljivosti ob sprejemu naročila in bo stranko nemudoma obvestil ter ji nemudoma vrnil že opravljena plačila, če naročena storitev ni razpoložljiva.

3.5 Pogodbeni jezik je nemščina. Besedilo pogodbe se ne shrani. Splošne pogoje poslovanja lahko kadar koli vidite na tej strani. Podatki o naročilu se stranki pošljejo po e-pošti. Po zaključku naročila podatki o vašem naročilu zaradi varnosti niso več dostopni v internetu.

4 Pravica do odpovedi

Izključno za stranke, ki so potrošniki v smislu 13. člena nemškega zakona BGB, tj. fizične osebe, ki sklenejo pravni posel za namen, ki ga pretežno ni mogoče pripisati njihovi obrtni ali samostojni poklicni dejavnosti, velja naslednje:

  1. a) Pravica do odpovedi

Od te pogodbe smete štirinajst dni odstopiti brez navedbe razloga.

Odpovedni rok znaša štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.

Svojo pravico do odpovedi lahko uveljavite tako, da nam (Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, Nemčija, e-pošta: legal@mautpilot.si) z nedvoumno izjavo (npr. po pošti, faksu ali e-pošti) sporočite svojo odločitev, da odstopate od pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorčni obrazec za odpoved, ni pa predpisan.

Rok za odstop se šteje kot upoštevan, če obvestilo o odpovedi pogodbe pošljete pred iztekom odpovednega roka.

  1. b) Posledice odpovedi

Če to pogodbo odpoveste, vam moramo takoj, najkasneje pa v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli vaše obvestilo o odpovedi pogodbe, vrniti vsa od vas prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so nastali zato, ker ste izbrali drugačno vrsto dostave od naše cenovno najugodnejše standardne dostave). Za to vračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če smo se z vami izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru vam za to vračilo ne bodo obračunani stroški.

Če ste zahtevali, da se storitve začnejo izvajati med odpovednim rokom, nam morate plačati primeren znesek, ki pokriva sorazmerni delež do obvestila o odpovedi pogodbe že izvedenih storitev v zvezi s to pogodbo od vseh storitev, predvidenih v pogodbi.

  1. C) Predčasno prenehanje pravice do odpovedi

Pravica do odpovedi preneha veljati predčasno, če smo storitev v celoti izvedli in smo začeli z izvajanjem storitve šele, ko ste nam dali za to izrecno privoljenje, hkrati pa potrdili svojo seznanjenost z dejstvom, da ob naši dokončni izpolnitvi pogodbe izgubite pravico do odpovedi.

Konec pravnega pouka o pravici do odpovedi

5 Cene, plačilni pogoji, pogoji dostave, nadomestilo vrednosti

5.1 Cene vključujejo nadomestila za cestnine podjetja ASFINAG (trenutne zneske nadomestil za časovne in posebne cestnine podjetja ASFINAG najdete na naslovih https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/ ter https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/tarife/) in nadomestilo za izvajanje storitev s strani ponudnika ter hitro razpoložljivost skupaj z vsakokratnim zakonsko predpisanim davkom na dodano vrednost.

5.2 Če ni dogovorjeno drugače, plačila zapadejo v sedmih koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa, izvesti pa jih je treba z nakazilom zneska v računa na bančni račun, naveden v računu.

5.3 Če ni dogovorjeno drugače, se dobave izvedejo izključno digitalno z registracijo digitalne vinjete/posebne cestnine pri vsakokratnem upravljavcu sistema za cestninjenje in s pošiljanjem e-poštnega sporočila na e-poštni naslov, ki ga je navedla stranka. Dobava je brezplačna.

5.4 Račun se izda in pošlje izključno elektronsko v zapisu PDF. Uporabnik se strinja s sprejemom elektronskega računa. Elektronska prva izdaja računov in priklici spletnih kopij računa so brezplačni. Za morebitno izdajo kopije računa v papirnati obliki si ponudnik pridržuje pravico do obračuna nadomestila stroškov obdelave.

5.5 Če stranka pri uveljavitvi pravice do odpovedi dolguje nadomestilo vrednosti za do odpovedi izvedeno storitev, nadomestilo obračunamo sorazmerno glede na čas (šteje se, da ima mesec 30 dni in leto 360 dni; »bančna metoda«), torej na podlagi naših cen glede na do odpovedi pretekli čas veljavnosti.

6 Pravica do uporabe vsebin, ki so na voljo v portalu

6.1 Če v teh splošnih pogojih poslovanja ali v portalu širša uporaba ni izrecno dovoljena ali v portalu ni omogočena z ustrezno funkcionalnostjo (npr. gumbom za prenos), je brez vpliva na obstoječe pravice drugih oseb dovoljeno naslednje:

6.1.1 Spletno priklicati in prikazati vsebine, ki so na voljo v portalu, izključno za osebne namene.

6.1.2 Vsebin, ki so na voljo v portalu, ni dovoljeno obdelovati, spreminjati, prevajati, prikazati, predvajati, objavljati, javno razstaviti ali razširjati, v celoti ali po delih. Prav tako je prepovedano odstraniti ali spremeniti zaznamke o založniku, logotipe in druge oznake ali zaščitne zaznamke.

6.2 Ne glede na obstoječe pravice drugih oseb dajemo za pravilno prenesene oz. natisnjene vsebine časovno neomejeno in neizključno pravico do uporabe za osebne ter nekomercialne namene. Vse pravice za vsebine ostanejo last prvotnega imetnika. To ne vpliva na zakonsko predpisane pravice.

7 Omejitev odgovornosti za plačljive storitve

7.1 Za škodo, ki so jo ponudnik ali njegovi zakonski zastopniki, vodstveni delavci ali pomočniki pri izvedbi povzročili naklepno ali zaradi velike malomarnosti, v celoti odgovarja ponudnik.

7.2 Pri kršitvah nebistvenih pogodbenih obveznosti zaradi navadne malomarnosti ponudnik za to ni odgovoren.

7.3 Sicer je odgovornost ponudnika za škodo, ki nastane zaradi navadne malomarnosti, omejena na tisto škodo, na katero je treba tipično računati pri vsakokratnem pogodbenem razmerju (tipična predvidljiva škoda za pogodbo). To velja tudi pri kršitvah obveznosti ponudnikovih zakonitih zastopnikov, vodstvenih delavcev in pomočnikov pri izvedbi zaradi navadne malomarnosti.

7.4 Zgornja omejitev odgovornosti ne velja za naklepno povzročeno škodo, telesne poškodbe, kršitve garancij ali zahtevke zaradi odgovornosti za izdelke.

8 Končna določila

8.1 Če v teh splošnih pogojih poslovanja ni izrecno navedeno drugače, morajo biti vse izjave v pisni obliki.

8.2 S stranko sklenjeno pogodbo in te splošne pogoje poslovanja ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije, pri čemer so izključeni predpisi trgovinskega prava ZN (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG) in mednarodnega zasebnega prava. To ne vpliva na zakonske predpise za omejevanje izbire zakonodaje in veljavnost obveznih predpisov zlasti v državi stalnega prebivališča stranke kot potrošnika.

8.3 Izključno za poslovne stranke velja: Izključno pristojno sodišče za vse iz teh splošnih pogojev poslovanja izhajajoče spore je v primerih, ko je tak dogovor o pristojnem sodišču mogoč, sodišče na sedežu ponudnika.

8.4 Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (OS) na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr . Naš e-poštni naslov je: legal@mautpilot.si

8.5 Nismo dolžni ali pripravljeni sodelovati v postopku reševanja sporov v skladu z Zakonom o reševanju potrošniških sporov (VSBG).

Vzorec obrazca za odpoved

(Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite.)

– Za Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, Nemčija, e-pošta: legal@mautpilot.si:

– S tem odpovedujem/odpovedujemo (*) z moje/naše (*) strani sklenjeno pogodbo za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*)

– Datum naročila (*)/datum prevzema (*)

– Ime potrošnika/potrošnikov (*)

– Naslov potrošnika/potrošnikov (*)

– Podpis potrošnika/potrošnikov (*) (samo pri obvestilu v pisni obliki)

– Datum

(*) Neustrezno črtajte.

 

Stanje: 17.03.2022